Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, tedy mezi společností Bohuslav Coufal PACIFIC CZ (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery a zákazníky (dále jen „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují k maloobchodnímu prodeji. Velkoobchodní prodej je řešen samostatně ve smlouvách s jednotlivými subjekty.

Prodávající

Společnost Bohuslav Coufal, PACIFIC CZ, Kosmákova 36, BRNO 615 00, IČ: 10539557, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna, Žerotínovo nám.3/5, 601 67 Brno, č.j.04/24832/01/0

Kupující

Je subjekt, který se Bohuslav Coufal, PACIFIC CZ uzavřel kupní smlouvu na Zboží v rámci maloobchodního prodeje.

1. Úvodní ustanovení

 1. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona a vytvářejí smluvní vztahy dle kupní smlouvy uzavřené dle ustanovení § 409 a následující Obchodního zákoníku.
 2. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena VOP.

2. Ceny a ceníky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. V případě chybně uvedené ceny je Kupující o  změně vždy neprodleně informován a Kupní smlouva je buď potvrzena za změněných podmínek nebo je zrušena.
 2. Ceníky vložené do katalogů obsahují DPH.
 3. Prodávající poskytuje v rámci prodeje slevy, které jsou vždy uvedeny na internetových stránkách. U časově omezených akcí je vždy přesně uvedena doba jejich trvání případně další podmínky určující jejich platnost. V případě, že se sleva vztahuje k vadě výrobku je to vždy jasně uvedeno a není možné na tuto vadu později uplatňovat reklamaci (vybledlá barva, drobné poškození).

3. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy neupravené těmito PODMÍNKAMI se řídí Obchodním zákoníkem.
 2. Obě smluvní strany podpisem těchto smluvních podmínek vyjadřují bezvýhradný souhlas s jejich obsahem tak, jak je vyjádřen v jednotlivých ustanoveních těchto podmínek. Za uzavření kupní smlouvy je považováno i potvrzení písemné objednávky Prodávajícím.

Zvláštní obchodní podmínky platné pro internetový obchod

 1. Veškeré objednávky vytvořené v našem internetovém obchodě jsou závazné. Prodávající může v případě prokazatelně vzniklé škody způsobené neodebráním objednaného zboží požadovat náhradu škody např: dopravné, skladné atd. A to především v případech, kdy se jedná o zboží, které není skladem a je nutné ho na objednávku zákazníka zajistit u dodavatele v zahraničí. V případě zajišťování takovéhoto zboží má rovněž Prodávající právo požadovat složení zálohy v přiměřené výši (od 25-50% z kupní ceny Zboží), aby se předešlo situaci popsané výše.
 2. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.pacific.cz, Kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Rovněž souhlasí se zasíláním informačních materiálů a novinek, ze seznamu pro jejich rozesílání se může kdykoliv nechat vyloučit na základě  žádosti zaslané na email info@pacific.cz .
 3. Potvrzením objednávky dává zákazník na vědomí, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Prodávající negarantuje dodání za ceny uvedené v internetovém obchodě v případě, že se jedná o chybu (přepis) při administraci obchodu nebo v případě, že se výrazně změní nákupní cena u dodavatele. O takovýchto změnách je vždy Kupující bezodkladně informován a je s ním potvrzeno trvání nebo zrušení kupní smlouvy za změněných podmínek.
 7. V případě stornování objednávky je zákazník povinen toto storno učinit co nejdříve e-mailem nebo telefonicky.
 8. Jestliže je zboží označeno „skladem“ znamená to, že zboží je s největší pravděpodobností připraveno k okamžitému dodání. Orientační dodací lhůty u neskladových položek jsou uvedeny v popisu zboží a o přesném termínu dodání budete informováni na dotaz nebo po provedení objednávky.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na vlastní náklady a v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího, nebo je připravit kupujícímu k vyzvednutí. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně platby za dopravu zboží. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Dodací podmínky

Dodací lhůty

 1. Dodací lhůty jednotlivých produktů jsou uvedeny na internetových stránkách. Prodejce si vyhrazuje právo změny těchto lhůt vzhledem k stavu skladových zásob a personálních možností prodávajícího. V případě jakékoliv změny bude kupující vždy upozorněn předem a je mu potvrzen předpokládaný termín dodání. Ve sporných případech se určení termínu dodání řídí obchodním zákoníkem.
 2. Prodlení způsobené nesplněním podmínek pro plnění kupní smlouvy ze strany Kupujícího nelze započítávat do dodací lhůty (př. pokud je Kupující v prodlení s platbou a není mu možné zboží z tohoto důvodu odeslat nebo předat).

Dodací podmínky

 1. Kupující po dohodě s prodávajícím uvede ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
  1. osobní převzetí v Brně v provozovně prodávajícího
  2. pošta či jiná přepravní společnost dobírkou (podle hmotnosti)
 2. Převzetí objednaného zboží: Zákazník je povinen zásilku za přítomnosti přepravce zkontrolovat, zda obal nenese stopy poškození. Pokud bude zjištěno poškození, je zákazník povinen tuto skutečnost poznamenat na doklad o převzetí zásilky (případně zajistit fotodokumentaci) a informovat neprodleně dodavatele.
 3. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí s kupní smlouvou, dodacím listem nebo fakturou nebo vad na dodaném Zboží je Kupující povinen tyto nesrovnalosti oznámit co nejdříve Prodávajícímu, neučiní.li tak v době stanovené zákonem, nemůže uplatnit právo Kupujícího z vad Zboží týkající se těchto vad.

Platební podmínky

 1. Po vzájemné písemné dohodě kupujícího a prodávajícího obsažené zejména v kupní smlouvě dle podmínek bude kupní cena hrazena následujícími způsoby:
  1. úhrada zboží v hotovosti při předání zboží
  2. bankovním převodem
  3. dobírkou
 2. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu ve stanovené době splatnosti uhradit.
 3. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

Poškození zásilky

Pokud Vám pošta doručí zásilku v poškozeném obalu v žádném případě ji nepřebírejte!!! Naše firma neručí za poškození zásilky během přepravy.